HELLO WOOD Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Hello Wood Kft (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 19. 3/9.; cégjegyzékszám: 01-09-996209; kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Lakatos Nikoletta operatív vezető; kapcsolattartó személy e-mail címe és telefonszáma: adatkezeles@hellowood.eu, +36 20 416 0435 a továbbiakban: Hello Wood jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelek személyes adatai tekintetében.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

 

Meghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

ügyfél: A Hello Wood termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Hello Woodal szerződést kötők.

 

Az adatkezelés elvei

A Hello Wood megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

● Jogszerűen, tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

● csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ezekkel a célokkal összeegyeztethető módon kezelje;

● az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);

● pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse (pontosság);

● olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

● oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

 

Az adatkezelés időtartama

Az ügyfél – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – kérheti személyes adatai törlését. Erre irányuló kérése esetén az adatokat az adatkezelő a kérés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül törli. Amennyiben a személyes adat kezelésére az ügyfél hozzájárulása alapján kerül sor, az adatkezelő az adatokat az ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).

 

A kötelező (jogszabályon alapuló) adatkezelések esetében az adatokat az adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig kezeli.

Amennyiben az ügyfél és az adatkezelő között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben az ügyfél jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az adatkezelő az adatokat kezelheti.

 

Az adatkezelés céljai és jogalapja

A Hello Wood a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről:

1. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

● az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat (név)

● az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok (e-mail cím, telefonszám)

● az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján (érdeklődés tárgya)

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

2. hírlevélre feliratkozás

● az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat (név)

● az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok (e-mail cím, telefonszám)

● a hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján (érdeklődés tárgya)

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

3. egyedi ajánlatkérés

● az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat (név)

● az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok (e-mail cím, telefonszám)

● az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

4. szerződéskötés

● az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat: név, székhely, levelezési cím, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, képviselő neve

● az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok: kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma

● a szerződés tárgyának meghatározása: a szerződés tárgya

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

 

5. tábori programokra, workshopokra történő regisztráció

● az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím

● az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok: e-mail cím, telefonszám

● az ügyfél tábori ellátása vagy a workshopok során fellépő esetleges vészhelyzet esetén szükséges személyes adatok: TAJ-kártya száma, egészségügyi adatok (pl. gyógyszerérzékenység)

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

6. profilalkotás

● az adott ügyfél kapcsán végzett 1-6. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összessége

● az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

Adatok felvétele

Az Adatkezelő az alábbi forrásból származó adatokat kezeli:

az ügyfél által megadott személyes adatok; - az ügyfél által harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához az ügyfél hozzájárult.

 

Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Hello Wood általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:

● A Hello Wood vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, könyvelővel);

● felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Hello Wood által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg: adatkezeles@hellowood.eu, 06 20 416 0435, 1033 Budapest, Fő tér 1.

 

Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha az ügyfél azt kéri, hogy a Hello Wood visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Hello Wood köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Hello Wood kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

● a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

● nem terjed ki az anonim adatokra;

● nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

● magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Hello Wood a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Hello Wood ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.

 

Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

● nem terjed ki az anonim adatokra;

● a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

● nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

● magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Hello Wood az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Hello Wood az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Hello Wood azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.

A Hello Wood indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

● a Hello Wood kezeli e személyes adatokat, és

● az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

● a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Hello Wood a személyes adatokat kezeli.

A Hello Wood indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

● a Hello Wood kezeli az ügyfél személyes adatait, és

● az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

● az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

● nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

A Hello Wood indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

● az adatkezelés a Hello Wood vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

● az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Hello Wood kezeli a személyes adatait, és

● az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

A Hello Wood indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

● az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

● az ilyen adatok a Hello Wood általi kezelése nem jogellenes, vagy

● a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

● az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A Hello Wood az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Hello Wood azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

● nem terjed ki az anonim adatokra;

● a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

● nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

● magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Hello Wood korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A Hello Wood korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Hello Wood korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

● az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

● A Hello Woodnak már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

● az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A Hello Wood korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

● az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a Hello Wood jogos érdekei céljából, és

● az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a Hello Wood általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Hello Wood az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Hello Wood azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a Hello Wood korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

● tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

● az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat

● kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

A Hello Wood nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 

Cookie policy

A portál html kódja a Hello Wood-tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

 

Az alábbi címeken elérhető külső szolgáltatók szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyezhetnek el, a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb adatait rögzíthetik, részükre reklámtartalmakat jeleníthetnek meg. Az adatok kezeléséről az adatkezelők az alábbi címeken adnak részletes felvilágosítást.

 

Google Analytics/analitikai mérések http://www.google.com/intl/hu/policies/

Vimeo/közöségi videómegosztó oldal https://vimeo.com/privacy

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

 

Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Hello Wood azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

A Hello Wood a tudomására hozott és általa jogszerűen felhasznált és kezelt adatok vonatkozásában illetőleg az adatok felhasználásának és kezelésének korlátozásából vagy megtiltásából eredően a kártérítési felelősségét kizárja.

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról és ennek keretében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakította és működteti azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

A tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat módosítsa. Módosítás esetén az ügyfelet írásban vagy e-mailben előzetesen tájékoztatjuk, és honlapunkon a módosításról felhívást, valamint a tájékoztató hatályos változatát tesszük közzé. A módosításról szóló tájékoztatást megfelelő időben küldjük meg az ügyfél részére, hogy amennyiben kívánja, személyes adatainak további kezelése ellen a módosítások hatályba lépése előtt tiltakozhasson és személyes adatainak törlését kezdeményezhesse.

  • Instagram
  • Facebook
  • Vimeo